សា​ជា​ថ្មី

នេះ​ជា​ប្លក់​ទី​បី​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​បង្កើត ដែល​ប្លក់​ទី​មួយ​របស់​ខ្ញុំ​នៅ http://sovichetlife.wordpress.com ហើយ​ប្លក់​ទី​ពីរ​នៅ http://it4ug.net ។ សង្ស័យ​កាន់​តែ​ប្លក់​មួយ​មិន​អស់​ចិត្ត​ហើយ​មើល​ទៅ បាន​ជា​មក​បង្កើត​ពីរបី​យ៉ាង​ដូច្នេះ? 😉 តែ​ម្ដង​នេះ ខ្ញុំ​ក៏​មិន​សកម្ម​ណាស់​ណា​ដែរ តែ​នៅ​ទីនេះ ខ្ញុំ​អាច​រៀបចំ​ប្លក់​ថ្មី​មួយ ដែល​អាច​រៀបចំ​ប្រភេទ​អត្ថបទ​បាន​ឡើង​វិញ និង​មាន​ការ​ផ្ដោត​ជាង​ពី​ការ​ធ្វើ​លើកៗ​មុន។

តើ​អ្វី​ទៅ​ដែល​ខ្ញុំ​សរសេរ?

  • បទ​ពិសោធន៍​ជីវិត​របស់​ខ្ញុំ
  • បទ​ពិសោធន៍​ការងារ​ខ្លះៗ
  • បទ​ពិសោធន៍​ធ្វើ​ដំណើរ
  • និង ចុច​ចុច​ចុច។

សួស្ដី​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា!

5 Replies to “សា​ជា​ថ្មី”

Leave a Reply